Remissvar avseende Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om utbildning av personal för flygtrafiktjänst

Rubricerade ärende, ert diarenummer TSL 2009-3667, har remitterats till Regelrådet. Föreskriftsändringarna medför såvitt kan bedömas inga eller ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.