Remissvar avseende Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om utnämning av leverantörer av flygtrafikledningstjänst

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.