Remissvar avseende Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål m.m. i Hallands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSV 2009-9659, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.