Remissvar avseende Tullverkets ändringar i TFS 2000:20 (tullordningen) med anledning av införandet av EORI-nummer

Rubricerade ärende, ert diarienummer TV1-2009-9634, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.