Remissvar avseende Utbildningsdepartementets betänkande I rättan tid? Om ålder och skolstart (SOU 2010:67)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.