Remissvar avseende Utbildningsdepartementets förordning om statsbidrag för enterprenörskap i skolan

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.