Remissvar avseende Utbildningsdepartementets förslag om betänkandet Ta klass (SOU 2009:27)

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen har såvitt kan bedömas inga eller obetydliga effekter för företag och därmed avstår Regelrådet från att avge yttrande.

Taggar:

ta klass