Remissvar avseende Utbildningsdepartementets förslag om betänkandet Ta klass (SOU 2009:27)

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen har såvitt kan bedömas inga eller obetydliga effekter för företag och därmed avstår Regelrådet från att avge yttrande.

Det bakomliggande förslaget

612.pdf ()

Taggar:

ta klass