Remissvar avseende Utbildningsdepartementets promemoria om vissa frågor angående bidrag till fristående gymnasieskolor och internationella skolor på gymnasienivå

Utbildningsdepartementets promemoria om vissa frågor angående bidrag till fristående gymnasieskolor och internationella skolor på gymnasienivå Rubricerat ärende, ert diarienummer U2011/4195/G, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.