Remissvar avseende Utrikesdepartementets delning av förslag till förordningar med instruktioner för Exportkreditnämnden, Kommerskollegium m.fl.

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. De föreslagna förordningsändringarna medför såvitt kan bedömas inga eller ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.