Remissvar gällande förslag om ändringar i TFS 2000:20 (tullordningen) och TFS 2007:6 (tillämpning av EG:s exportkontrollsystem)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.