Remissvar gällande Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg 674, Vägume, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.