Remissvar gällande MSB:s förslag till reviderade föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.