Remissvar gällande Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg E4, Västernorrlands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.