Remissvar över Finansdepartementets förslag till lag om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag i förhållande till nuvarande praxis. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Kraftvärmeverk