Remissvar över Finansdepartementets promemoria Förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

I remissen anges att syftet med remissen är att få synpunkter på bedömningarna i promemorian i förhållande till vad som föreslagits i det tidigare remitterade betänkandet Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2009:46). I promemorian görs bedömningen att förslagen i det tidigare remitterade betänkandet inte kan genomföras.

Regelrådet kan endast uttala sig om förslag till nya eller ändrade regler. Remissen innehåller inget författningsförslag förutom en förlängning av tiden för den särskilda regleringen avseende understödsföreningar. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.