Remissvar över förslag till allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Remissen innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i detta ärende.