Remissvar över Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om parkering på väg 562, östra sidan 300 meter norr om anslutningen av väg 610, Stenkumla, Gotlands kommun och Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om parkering på väg 143, västra sidan 250 meter norr om anslutningen av väg 594, Roma, Gotlands kommun

 Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.