Remissvar över Länsstyrelsen i Södermanlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg 53 i Eskilstuna kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.