Remissvar över Livsmedelsverkets förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Föreskriftsförslag ()

Taggar:

karenstid