Remissvar över promemorian Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.