Remissvar över Skolverkets förslag till ändrade föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet m.fl.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.