Remissvar över Utbildningsdepartementets förslag till ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.