Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei R2015:09)

Rubricerade ärende, diarienummer M2015/2234/Ee, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

elmätare