Riksgäldens förslag till ändrade föreskrifter (RGKFS 2011:2) om institutens skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.