Sekretess för vissa uppgifter hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Rubricerat ärende, ert dnr S2009/7920/HS, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.