Skogsstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter (SKSFS 2008:7) om stöd för åtgärder för att bevara och utveckla skogens mångfald samt förslag till ändrade föreskrifter (SKFS 2008:6) om stöd för att öka arealen ädellövskog

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.