Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om kvävegödsling inom 30 § skogsvårdslagen

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Kvävegödsling