Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2021/00554, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

skolbibliotek