Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.