Skolverkets förslag gällande om ändringar i föreskrifter om betygshandlingar m.m

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.