Skolverkets förslag gällande stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande

Rubricerade ärende, diarienummer 2017:1501, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.