Skolverkets förslag till ändrade föreskrifter om examensmål och kurser för Sjöfartsutbildningen och om examensmål och kurser för Utbildningen samiska näringar

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2015:1020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.