Skolverkets förslag till ändrade föreskrifter (SKOLFS 2017-49) om ämnesplan för ämnet tillämpad programmering i gymnasieskolan m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.1-2018:887, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

ämnesplan