Skolverkets förslag till ändring av föreskrifter om ansökan om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning (SKOLFS 2008:83) och ändring av föreskrifter om ansökan om en ny kurs (SKOLFS 2010:29)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.