Skolverkets förslag till ändring av föreskrifter (SKOLFS 2010:93) om ämnesplan för ämnet gerontologi och geriatrik och ämnet psykiatri (SKOLFS 2010:101) i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, ändring av föreskifter (SKOLFS 2010:48) om kurser för vård- och omsorgsprogrammet samt Skolverkets förslag till ändringar av föreskrifter (2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Rubricerade ärenden, diarienummer 2016:58 och 2016:429, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslagen inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.