Skolverkets förslag till ändringar i föreskrifter (SKOLFS 2011:23) om betygskatalog och (SKOLFS 2011:157) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan

Rubricerat ärende, diarienummer 2019:00136, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

slutbetyg