Skolverkets förslag till föreskrift om ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper

Rubricerade ärende, diarienummer 2015:1173, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

statsbidrag