Skolverkets förslag till föreskrifter gällande tidpunkt för ansökan om statsbidrag

Rubricerat ärende, diarienummer 6.1.2-2018:941, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

statsbidrag