Skolverkets förslag till kursplan och kunskapskrav för nationella minoritetsspråk i grundsärskolan

Såvitt Regelrådet kan bedöma innehåller remissen inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Därutöver konstateras att förslaget, såvitt kan bedömas, medför begränsade effekter för företag. Av dessa skäl yttrar sig Regelrådet inte över remissen.