Skolverkets remiss av förslag till föreskrifter om utformningen av gymnasiesärskolebevis efter nationella och individuella program i gymnasiesärskolan

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.