Skolverkets remiss med förslag till ändringar i föreskrifter (SKOLFS 2013:147) om villkor för statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.