Socialdepartementets kompletterande remiss avseende betänkandet Mer gemensamma tobaksregler – Ett genomförande av tobaksdirektivet (SOU 2015:6)

Rubricerade ärende, diarienummer S2015/06847/FST, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.