Socialdepartementets kompletterande remiss Genomförande av tobaksproduktsdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Rubricerade ärende, diarienummer S2016/06971/FS, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

e-cigaretter