Socialdepartementets promemoria Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2009/9762/HS, har remitterats till Regelrådet. Förslaget innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.