Socialdepartementets promemoria Överklagande av socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen

Socialdepartementets promemoria Överklagande av socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen Rubricerade ärende, diarienummer S2011/9771/FS, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.