Socialdepartementets remiss Ds 2013:51 – En översyn av läkemedelslagen

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.