Socialstyrelsens förslag avseende föreskrifter om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.