Socialstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.