Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen (Ds 2015:45)

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2015/4331/KO, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.