Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om register för utsläppsrätter

Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om register för utsläppsrätter Rubricerat ärende, ert dnr 079-11-1461, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.